Cice @ 會展婚紗博覧-Day 2  
WSL 7687

WSL 7687

Description : 試吓用新既拍攝手法, 用長鏡頭慢快門去影, 一支300mm鏡通常會用1/200-1/250s 去影, 今日嘗試用 1/80s, 效果唔錯, 長鏡關係只有半身到大頭相,